Contact Us ISEM 2011 (ISEM2011)

Dr. Kiyoshi Hashizume
Japan Explosives Society
Ichijoji Bldg. 3F, 2-3-22, Azabudai,Minato-ku, Tokyo 106-0041, JAPAN
Phone : +81-3-5575-6605
Fax : +81-3-5575-6607
E-mail : isem2011@m.aist.go.jp