Contacts ISEM 2008 (ISEM2008)

Dr. Kiyoshi Hashizume
Japan Explosives Society
5-18-17, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 116-0032, JAPAN
Phone : +81-3-5575-6605
Fax : +81-3-5575-6607
E-mail : ISEM2008-regi@m.aist.go.jp