HOME

JOURNALS


Science and Technology of
Energetic Materials

Impact Factor

IF = 0.558
(2017, Thomson Reuters)

IF = 0.426
(2016, Thomson Reuters)

IF = 0.636
(2015, Thomson Reuters)

Contribution

Index

Science and Technology of Energetic Materials

EXPLOSION

Index

EXPLOSION

Editorial Board
Editors Editorial Board Member
Keiichi Hori
(Editor-in-Chief)
Japan Aerospace Exploration Agency,
3-1-1, Yoshinodai, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-5210, JAPAN
Yuji Ogata
(Vice Editor-in-Chief)
National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology
AIST Tsukuba West,16-1,
Onogawa, Tsukuba, Ibaraki,
305-8569, JAPAN
 • Miyako Akiyoshi
 • Hiroyuki Arai
 • Shingo Date
 • Koji Goto
 • Hiroto Habu
 • Kazuhiro Ishii
 • Mamoru Itoh
 • Dongjoon Kim
 • Makoto Kohga
 • Shiro Kubota
 • Mieko Kumasaki
 • Xinrui Li
 • Atsumi Miyake
 • Gento Mogi
 • Kazuji Nagata
 • Jun Nakamura
 • Mitsuji Nakano
 • Kanji Nakatsuka
 • Yoshio Nakayama
 • Yasuhiro Suzuki
 • Tatsushi Tada
 • Kenichi Takahashi
 • Akihiko Tanaka
 • Nobuyuki Tsuboi
 • Junji Yamaguchi
 • Satoru Yoshino
 • Xingxi Zhou
© Copyright 1999-2018 Japan Explosives Society. All right reserved.